Privacyverklaring

Malty Moments gevestigd aan: Heerweg 345, 2161 CA in Lisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Heereweg 345
2161 CA LISSE
info@malty.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Malty Moments verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk.

 • Bedrijfsnaam (voor zover aan te merken als een persoonsgegeven)
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 •  E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld inlogs aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Regio

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk.
Mijn website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, behoudens met toestemming van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@malty.nl, dan verwijderen ik deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerken.
Malty Moments verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van nieuwsbrieven
 • Om u te informeren of uit te nodigen voor één van mijn events of bijeenkomsten
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Malty Moments heeft een wettelijke grondslag nodig om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Ik zal uw persoonsgegevens verwerken met uw toestemming, dan wel voor de uitvoering van een overeenkomst, om aan een wettelijke verplichting te voldoen en/of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, maar dat laatste alleen als uw belangen bij bescherming van uw persoonsgegevens niet zwaarder wegen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Malty Moments neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Malty Moments) tussen zit.

Malty Moments gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress – Website beheer en onderhoud
 • Google Analytics – geanonimiseerd volgen van website bezoek
 • Mailpoet – versturen van nieuwsbrieven

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Malty Moments bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens die ik op grond van een wettelijke verplichting verwerk zal ik moeten bewaren voor de termijn waartoe de wet verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Malty Moments geeft of verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Malty Moments blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Malty Moments gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Malty Moments gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaats ik cookies die uw surfgedrag bijhouden. Dit gebeurt volledig geanonimiseerd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een
toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Uw rechten
U heeft het recht om mij te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of beperking van een verwerking. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Malty Moments en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperking of gegevensoverdraging of intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@malty.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Malty Moments wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveiligen
Malty Moments neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@malty.nl

Wijzigen van het privacystatement
Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Malty Moments zal regelmatig de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Ik raad u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Malty Moments uw informatie beschermt.

 

Scroll naar boven